Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 MEDIA impressief: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie MEDIA impressief een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met MEDIA impressief verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met MEDIA impressief.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door MEDIA impressief zijn geheel vrijblijvend.

3.2 MEDIA impressief is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door MEDIA impressief;
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 MEDIA impressief zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MEDIA impressief het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MEDIA impressief aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 MEDIA impressief is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MEDIA impressief is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MEDIA impressief kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door MEDIA impressief op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MEDIA impressief, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 MEDIA impressief is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van MEDIA impressief van de betreffende functionaliteit of plug-in.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright
7.1 Al het door MEDIA impressief vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MEDIA impressief niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door MEDIA impressief verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van MEDIA impressief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan MEDIA impressief hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is MEDIA impressief gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 MEDIA impressief behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover MEDIA impressief bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan MEDIA impressief op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze
relaties met MEDIA impressief of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MEDIA impressief.

8.2 MEDIA impressief is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MEDIA impressief slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van MEDIA impressief voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan MEDIA impressief. Indien de reclame gegrond is zal MEDIA impressief deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan MEDIA impressief binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor MEDIA impressief naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling
11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en MEDIA impressief en is de opdrachtgever verplicht om het werk van MEDIA impressief volgens afspraak te honoreren.

11.2 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal MEDIA impressief een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

11.3 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door MEDIA impressief een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden
12.1 MEDIA impressief bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig
13.1 MEDIA impressief zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan MEDIA impressief

13.2 Wanneer MEDIA impressief bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. MEDIA impressief is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MEDIA impressief zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 MEDIA impressief is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt MEDIA impressief zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.